EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA I

Pagpapahalaga sa Sarili

Ako Bilang Nagdadalaga/ Nagbibinata
Ang Pagkatao ng Tao
Ang Pagpapahalaga at Birtud (Virtue)
Ang Pagtatakda ng Aking mga Mithiin
 1. Ang Tao
  1. Ang Pinagmulan
  2. Ispiritwal na Katangian ng Tao
  3. Materyal na Katangian ng Tao

 1. Mga Dimensyon ng Tao
  1. Pisikal
  2. Intelektwal
  3. Sosyal
  4. Moral
  5. Ispiritwal
  6. Damdamin
  7. Politikal
  8. Pangkabuhayan

 1. Mga Inaasahang Kakayahan at Kilos
  1. Mga Kakayahan
  2. Talento
  3. Kahinaan
  4. Hilig
  5. Tungkulin
 1. Mga Sangkap ng Tao (Domains)
  1. Kaisipan
  2. Damdamin
  3. Kilos
 2. Sekswalidad
 3. Batas-Moral
 4. Budhi
 5. Kalayaan
 6. Dignidad
 1. Birtud
 2. Pagpapahalaga
 3. Sarili
  1. Pagpapahalaga at Pagpapaunlad sa Sarili
  2. Panloob na Salik na Nakaiimpluwensya sa Paghubog ng Halaga
  3. Panlabas na Salik na Nakaiimpluwensya sa Paghubog ng Halaga
 1. Pangarap
 2. Hangarin at Mithiin
 3. Pagsisipag, Pagsisikap at Pagtitiyaga
 4. Disiplina sa Sarili
 5. Pagpapasya


EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II

Pagpapahalaga sa Pamilya at Kapwa

Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa
Ang Pakikipagkapwa
Mga Pagpapahalaga at Birtud sa Pakikipagkapwa
Mga Isyu sa Pakikipagkapwa
 1. Kalikasan at Layunin ng Pamilya
 2. Karapatan at Tungkulin ng Bawat Kasapi ng Pamilya
 3. Katatagan ng Pamilya
 4. Ang Pamilya sa Pamayanan
 1. Pakikipagkapwa
  1. Antas ng Pakikipagkapwa
  2. Motibo sa Pakikipagkapwa
  3. Maunlad na Pakikipagkapwa
 2. Pakikipagtalastasan: Tungo sa Maayos na Pakikipagkapwa
 3. Pangangasiwa sa Damdamin: Tungo sa Maayos na Pakikipagkapwa
 4. Pakikipag-Ugnayan sa Katapat na Kasarian
 1. Pagpapasalamat
 2. Pagsunod at Paggalang
 3. Paggawa ng Mabuti
 4. Pakikipagkaibigan sa Katapat na Kasarian
 5. Katapatan sa Salita at Gawa
 6. Pagtulong
 7. Pagpapatawad
 1. Pagtugon sa Suliraning Pampamilya
 2. Kasagraduhan ng Kasal
 3. Kawalang Pasasalamat
 4. Kawalang Paggalang
 5. Karahasan sa Paaralan
 6. Maling Pananaw Ukol sa Sekswalidad
 7. Pagsisinungaling
 8. Negatibong Epekto ng “Peer Pressure”
 9. Diskriminasyon
EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA III

Pagpapahalaga sa Lipunan at Paggawa

Ang Papel ng Lipunan sa Pag-Unlad ng Tao
Ang Tungkulin ng Tao sa Lipunan
Mga Pagpapahalaga at Birtud sa Paggawa
Ang Pagpaplano ng Kursong Akademiko o Teknikal-Bokasyonal Bilang Tugon sa hamon ng Paggawa
 1. Lipunan
 2. Mga Institusyong Panlipunan
 3. Karapatan ng Bawat Mamamayan
 4. Pananagutan
 5. Pagsunod sa Batas
 6. Moral at Legal na Kilos
 1. Paggawa
 2. Moral na Batayan sa Paggawa
 3. Pagkakaisa at Pagbabayanihan
 4. Paglilingkod sa Bayan
 5. Paglilingkod sa Diyos
 6. Pangangalaga sa Kalikasan
 1. Disiplina sa Paggawa
 2. Mabuting Paggawa
 3. Katarungan Para sa Lahat
 4. Angkop na Kakayahan at Kasanayan
 5. Malikhaing Paggawa
 6. Maka-Pilipinong Pag-uugali
 1. Pagkilala sa Hilig at Potensyal na Kakayahan
 2. Pagtukoy sa mga Kasanayang Kinakailangan sa Kursong Kukunin
 3. Pagpili ng Kursong Karapat-Dapat
 4. Pagpapaunlad sa Talino at Kakayahan
 5. Pagkamit sa Mabuting Hinaharap


EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV

Moralidad

Ang Moral na Pagkatao
Ang Makataong Kilos
Mga Pangunahing Birtud at Pagpapahalagang Moral
Ang Aking Posisyon sa mga Isyung Moral
 1. Pananalig sa Diyos
 2. Pangangalaga sa Buhay
 3. Pamumuhay ng May Mataas na Moral
 4. Wastong Paggamit ng Talino
 5. Pagsunod sa “Natural Law”
 6. Pagsunod sa “Moral Law”
 7. Paggalang sa Iba’t Ibang Relihiyon
 1. Pagsasabuhay: Pangunahing Pagpapahalaga
 2. Sanhi ng Kasalanan
 3. Paggamit ng Budhi
 4. Katatagan sa Gitna ng Pagsubok
 5. Kaakibat na Pananagutan sa Bawat Pagpapasiya
 6. Pagkilala sa Karapatang Pantao
 7. Pagsasabuhay: Pamantayang Moral
 1. Katotohanan
 2. Pagtitimpi
 3. Payak na Pamumuhay
 4. Pagsunod sa Tamang Batas
 5. Pandaigdigang Kapayapaan at Pagkakaisa
 1. Kasagraduhan ng Buhay
 2. Kalinisan ng Sekswalidad
 3. Responsableng Pagmamagulang
 4. Pagsugpo sa Korupsyon
 5. Pagpapahalaga sa Kapaligiran
 6. Wastong Paggamit sa Materyal na Bagay
 7. Paggalang sa Pag-aaring Intelektwal
 8. Pananagutang Moral ng Midya